Population by Grama Niladhari division

GN Division Total population
30 Pitigala  1896
30 B Pitigala North  2050
30 D Karawwa  1450
30 E Kaluarachchigoda  1519
31 B Naranovita  1369
31 B 2 Amaragama  1863
32 Weihena  1647
32 A Marthupitiya  1178
32 B Kimbulawela  951
33 Hattaka  1243
33 A Godamuna south  1081
33 B Boraluhena  1312
33 C Godamuna North  1039
33 D Bangamukanda  1129
33 E Uhanovita  687
34 Mattaka  1120
34 A Bambarawana  1003
34 A 1 Liyanagamakanda  825
34 A 2 Usbimjanapadaya  839
34 B Poddiwala Batahira  1351
34 C Poddiwela Negenahira  1470
35 Porawagama  2042
35 A Maraggoda  1430
35 B Porawagama South  1435
35 C Duwegoda  1430
37 Horangalla Thalawa  1044
37 A Wattahena  1389
37 B Polpelaketiy  1217
37 A 2 Manampita  986
37/2 Akulawila  792
37/3 Horangalla B  446
38 Niyagama 1472
38 A Niyagama West 604
38 B Niyagama South 830
Total 41810
Population by G

Tab Title 1

Your text...

Tab Title 2

Your text...

ender

Population by G

Tab Title 1

Your text...

Tab Title 2

Your text...

ender

GN Division Female Male Total Population
 30 Pitigala  962 934  1896 
 30 B Pitigala North  1002  1048 2050 
 30 D Karawwa  709 741  1450 
 30 E Kaluarachchigoda  841 678  1519 
31 B Naranovita  708 661  1369 
 31 B 2 Amaragama  961 902  1863 
 32 Weihena  831 816  1647 
 32 A Marthupitiya  609 569  1178 
 32 B Kimbulawela  495 456  951 
 33 Hattaka  648 595  1243 
 33 A Godamuna south  556 525  1081 
33 B Boraluhena  745  567  1312
 33 C Godamuna North  519  520  1039
33 D Bangamukanda 596 533 1129
33 E Uhanovita 346 341 687
34 Mattaka 589 531 1120
34 A Bambarawana 524 479 1003
34 A 1 Liyanagamakanda 426 399 825
34 A 2 Usbimjanapadaya 400 439 839
34 B Poddiwala Batahira 714 637 1351
34 C Poddiwela Negenahira 552 549 1101
35 Porawagama 799 671 1470
35 A Maraggoda 1066 976 2042
35 B Porawagama South  748 687  1435 
35 C Duwegoda  741 689   1430
37 Horangalla Thalawa  509  535  1044
37 A Wattahena  706  683  1389
37 B Polpelaketiy  605  612  1217
37 A 2 Manampita  522  464  986
37/2 Akulawila  407  385  792
37/3 Horangalla B  216  230  446
38 Niyagama  771  701  1472
38 A Niyagama West  316  288  604
38 B Niyagama South  431  399  830
 Total 21570   20240 41810 

News & Events

28
Aug2017
ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

2018 මැයි මාසයට නියමිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව...

28
Aug2017
පරිගණක වෘත්තිය සඳහා NVQ Level 3 සහතික ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව

පරිගණක වෘත්තිය සඳහා NVQ Level 3 සහතික ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව

 කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයේ නිලධාරිණියන් සඳහා  RPL-NVQ...

Scroll To Top