නායක්තව  හා පෞර්ෂ සංවර්ධන දෙදින  පුහුණු වැඩමුළුවක් ජුනි මස 06 සහ 07 දෙදින පෝද්දිවෙල මහා විද්‍යාලයේදී.

 

News & Events

28
Aug2017
ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

2018 මැයි මාසයට නියමිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව...

28
Aug2017

නායකත්ව හා පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩමුළුව

නායක්තව  හා පෞර්ෂ සංවර්ධන දෙදින  පුහුණු වැඩමුළුවක්...

Scroll To Top