ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමගාමීව නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දූවේගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තුරුණු සවියට අත්වැලක් තේමාව යටතේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කීරිමේ වැඩ සටහනක් ඉතාමත් සාර්ථකව 2018-06-14 දින පැවත්විණි.

 

News & Events

28
Aug2017
ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

2018 මැයි මාසයට නියමිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව...

28
Aug2017

නායකත්ව හා පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩමුළුව

නායක්තව  හා පෞර්ෂ සංවර්ධන දෙදින  පුහුණු වැඩමුළුවක්...

Scroll To Top