Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Schools

Schools

No

Name/Location

Address

Telephone

1

G\Vijitha Madya Maha Vidyalaya

Kahadoowa Road,Niyagama

 

2

G\poddiwela Maha vidyalaya

pitigala Road,poddiwela

 

3

G\Indipalegoda Maha Vidyalaya

pitigala

 

4 G/Vaththahena Kanitu Viduhala
5 G/Poravagama Kanitu Viduhala
6 G/Duwegoda sri Vimalarathana  Viduhala
7 G/Naranovita Poravagama Viduhala
8 G/Naranovita Sumanasiri Viduhala
9 G/Veihena Diri Gunarathana Vaduhala
10 G/Bangamukanda Kanitu Viduhala
11 G/Godamuna Kanitu Viduhala
12 G/Viddayadardhi Kanitu Viduhala
13 G/Haththaka Maha Viduhala
14 G/Bambarawana Kanitu Viduhala
15 G/Usbim Janapadaya Kanitu Viduhala